Regulamin

 

Wypożyczalnia samochodów Karen, pl. Wyszyńskiego 46 w Jeleniej Górze, zwana dalej wypożyczalnią samochodów, oddaje pojazd Najemcy do używania przez oznaczony czas i za wynagrodzeniem określonym w Umowie. Najemca zobowiązuje się opłacić usługę oraz dostosować do wymogów zawartych w Umowie.

1. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, zatankowany wraz z wyposażeniem(gaśnica, koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, trójkąt, apteczka, kamizelka) i zobowiązuje się zwrócić go w określonym Umową czasie i miejscu w takim samym stanie.

2. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny i niedotankowany Najemca zapłaci za usługę mycia – (20,00 zł), czyszczenia - (30,00 zł) oraz za brakujące paliwo wypożyczalni samochodów - (6,00 zł/ 1 l.).

3. Jeżeli zwrot pojazdu następuje w innym miejscu niż siedziba wypożyczalni samochodów, przewiduje się pobranie dodatkowej opłaty; w obrębie miasta Jeleniej Góry - 30,00 zł, poza miastem - 2,00 zł za 1km od siedziby wypożyczalni samochodów.

4. Przedłużenie najmu musi być pisemnie zatwierdzone przez wypożyczalnie samochodów, (wystarczy SMS).

5. Za każdą godzinę opóźnienia wypożyczalnia samochodów nalicza 20 zł w przypadku samochodu osobowego, a w przypadku samochodu dostawczego 30 zł.

6. Przedłużenie najmu o ponad 6 godz. za zgodą wypożyczalni samochodów , będzie liczone jako pół doby, bez zgody wypożyczalni samochodów, jako jedna doba.

7. Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w ciągu 6 godzin od zakończenia Umowy bez powiadomienia wypożyczalni samochodów, organy ścigania zostaną powiadomione o dokonaniu przestępstwa przywłaszczenia pojazdu.

8. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, wypożyczalnia samochodów dostarczy inny, o podobnym standardzie lub zwróci zapłatę za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do wypożyczalni samochodów.

9. Do obowiązków Najemcy należy dbałość o powierzone mienie (nie palenie, nie śmiecenie itd.), wymiana przepalonych żarówek, uzupełnianie płynów, ciśnienia ogumienia i ewentualnej jego naprawy oraz używanie właściwego paliwa. Przy zwrocie pojazdu z silnikiem Diesla należy okazać dokumenty zakupu paliwa, na przejechane kilometry.

10. Ponadto Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
A. Przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd.
B. Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności.
C. Nie holować innych pojazdów lub przyczep chyba, że wypożyczalnia samochodów wyrazi na to pisemną zgodę.
D. Nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
E. Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody wypożyczalni samochodów. Będzie to skutkowało karą umowną w kwocie 500,00 zł oraz pełną odpowiedzialnością za powstałe tam szkody. Próba przekroczenia granic UE spowoduje przepadek kaucji oraz obciążenie Najemcy wszystkimi kosztami związanymi z odbiorem pojazdu.
F. Nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich.
G. Nie używać pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia.
H. Nie użytkowany pojazd, musi zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń.
I. Nie pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy lub dokumentów pojazdu. W przypadku kradzieży pojazdu pokryć koszty jego utraty w całości.
K. Nie udostępniać pojazdu osobie trzeciej.
L. W przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego najęty pojazd w miarę możliwości parkować na parkingu strzeżonym, lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież albo zniszczenie.

11. Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z punktu 10 OWN daje wypożyczalni samochodów prawo do zatrzymania kaucji oraz do dochodzenia od Najemcy odszkodowania, za wszelkie poniesione straty.

12. Udziałem własnym Najemcy w każdej poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji.

13. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.

14. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi wypożyczalnia samochodów ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy.

15. W przypadku szkody z winy Najemcy lub utraty pojazdu, wypożyczalnia samochodów ma prawo do zatrzymania kaucji. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za czas naprawy pojazdu w wysokości cen najmu, a w przypadku całkowitej szkody lub utraty pojazdu równowartość 30 dni najmu wg cennika wypożyczalni samochodów. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.
A. W przypadku uszkodzenia pojazdu Najemca poniesie koszty udziału własnego w szkodzie w wysokości 25% wartości szkody, na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez powołanego przez Wynajmującego rzeczoznawcę w terminie 14dni od dnia wezwania, lub przed dokonaniem przedmiotowego najmu, znieść udział własny w szkodzie pokrywając koszty wykupu ubezpieczenia dodatkowego AC przez Wynajmującego za cały okres najmu w całości z góry.
B. Pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy podaniu okoczliczności szkody zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość.

16. Rzecz ruchoma stanowiąca kaucję może być zatrzymana do całkowitego rozliczenia najmu.

17. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenia szyb, awarię ogumienia (z wyjątkiem wady fabrycznej) oraz uszkodzenia tapicerki. Dotyczy to również innych części wynajętego pojazdu, gdy szkoda powstała w wyniku zaniedbania, jazdy po bezdrożach, nadmiernego zniszczenia, przeładowania pojazdu lub złamania prawa i przepisów o ruchu drogowym.

18. Gdy zaistnieje kolizja, wypadek lub poważne uszkodzenie pojazdu, Najemca ma obowiązek:
A. Niezwłocznie powiadomić policję i przedstawiciela firmy wypożyczalni samochodów o zaistniałej sytuacji.
B. Oczekiwać na orzeczenie policji wezwanej na miejsce zdarzenia.
C. Wypełnić oświadczenie o okolicznościach uszkodzenia pojazdu otrzymane z dokumentami.
D. Nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia po wypadku.
E. Każde uszkodzenie pojazdu musi zostać natychmiast zgłoszone przedstawicielowi wypożyczalni samochodów

19. Zaniedbanie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w punkcie 18 OWN może spowodować pełną odpowiedzialność Najemcy za szkodę.

20. Utrata kluczy lub dokumentów pojazdu daje wypożyczalni samochodów prawo do odszkodowania 1000,00 zł. za każdą z tych rzeczy.
1. Za nie przestrzeganie zakazu palenia w wynajętym pojeździe kara wynosi 500zł
2. Za używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: transport towarów pojazdem osobowych, holowanie innych pojazdów itp.) w wysokości 1000zł.
3. Za demontaż części, albo wyposażenia w wynajętym pojeździe lub dokonanie przeróbek, czy zmian bez zgody Najemcy 2000zł.
4. Zatrzymanie przez Organy Państwowe dowodu rejestracyjnego z winy najemcy 500zł.

21. Gdy w czasie najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wypożyczalnie samochodów, zaniechanie tego obowiązku lub próba naprawiania pojazdu przez Najemcę, może skutkować przepadkiem kaucji i obciążeniem Najemcy kosztami napraw.

22. Wypożyczalnia samochodów nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

23. W razie zaległości w opłatach wypożyczalnia samochodów ma prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek maksymalnych w stosunku rocznym. (art. 359 §21 kc - czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego N.B.P.). Nie zależnie od tego wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzania, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności.
1. Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania umowy i nie zwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy lub Użytkownika celem przejęcia pojazdu również za pośrednictwem upełnomocnionych trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika.

24. Udowodnione próby zafałszowania liczby przejechanych kilometrów upoważnią wypożyczalnie samochodów do obciążenia Najemcy karą umowną do wysokości kaucji.

25. Nie oddanie pojazdu w wyznaczonym terminie zostanie uznany jako przywłaszczenie i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne

26. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody stron w pisemnej formie, pod rygorem nieważności.

27. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo pobierania wyższych kaucji lub nie wypożyczenia samochodu.

28. Ewentualnie sprawy sporne na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze sądowej przez właściwy sąd.